hero-image

Guarana Design Contest

Apr 2021.

PODELI: Facebook Twitter

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “Guarana Design Contest”

Član 1.
Organizator nagradnog konkursa pod nazivom „Guarana Design Contest’’ (dalje: Konkurs) je Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac (PIB: 108807801), Južna industrijska zona bb, Aranđelovac, Srbija (dalje: Organizator). Konkurs se sprovodi u svrhu promocije Oranizatora i proizvoda njegovog brenda Guarana. Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu saglasna je sa ovim Pravilima i dalje u tekstu se naziva Učesnik. Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) biće objavljena na Guarana No Sleep Facebook stranici i na vebsajtu guaranashop.rs..

Član 2.
Nagradni konkurs traje od 16.04.2021. godine u 15.00 sati, do 30.04.2021. godine u 12.00 sati.

Član 3.
Konkurs se organizuje na celoj teritoriji Republike Srbije, ne uključujući Autonomnu Pokrajinu Kosovo i Metohiju.

U cilju izbegavanja nesporazuma, Organizator naglašava da se promotivna aktivnost ne sprovodi na teritorijama Crne Gore, Bosne i Hercegovine niti Severne Makedonije.

Član 4.
Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Srbiji na dan započinjanja nagradnog konkursa. Za učestvovanje maloletnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlašćena da se stara o njoj i da je zastupa. Maloletnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ukoliko je zakonski zastupnik ili staratelj maloletnika prihvatio nagradu time je izrazio svoju saglasnost sa Pravilima te nagradu u ime maloletnika i preuzima.

U Konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod Organizatora, kao i članovi njihovih užih porodica.

Uslov za učešće u Konkursu je prihvatanje ovih Pravila, što Učesnik čini prijavljivanjem na Konkurs.

Organizator predlaže učesnicima da pre nego što se prijave, upoznaju se sa sadržinom Pravila, odštampaju ih ili na drugi način sačuvaju ova Pravila za svoju arhivu.

Član 5.
Za učešće na konkursu učesnik se prijavljuje posećivanjem Guarana No Sleep Facebook ili guarananosleep Instagram stranice Organizatora. Prijavljivanje za konkurs vrši se slanjem fotografije u inboks Guarana No Sleep Facebook stranice ili u inboks guarananosleep Instagram stranice.
Fotografije postavljene bilo gde drugde neće biti uzimane u obzir.
Fotografija mora odgovarati temi nagradnog konkursa.

Učesnici mogu na sledeći način da učestvuju na Konkursu:
1. Učesnici šalju fotografije ili WeTransfer link u Inboks Facebook organizatora na temu zadatu na stranici brenda Guarana No Sleep
2. Učesnici šalju fotografije ili WeTransfer link u Inboks Instagram stranice organizatora na temu zadatu na stranici brenda Guarana No Sleep

Svaki Učesnik može poslati samo jednu fotografiju ili dizajnersko rešenje. Organizator zadržava pravo da ne uzme u razmatranje fotografije koje ne odgovaraju temi ili koje na bilo koji način krše ova Pravila ili zakone RS.

Svako korišćenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionisaće se eliminacijom Učesnika iz Konkursa. Organizator ne može znati koji lični podaci će biti preneti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišćeni od strane istih. Preporučuje se Učesniku da se upozna sa pravilima zaštite podataka Facebook-a i Instagram-a.

Član 6.
Nakon završetka Konkursa, žiri će odabrati i objaviti dobitnike na Guarana Facebook i Instagram stranici u roku od 7 dana nakon zavšetka nagradnog konkursa.

Žiri, koji čine predstavnici kompanije Knjaz Miloš odabraće tri dobitnika, koja prema odluci žirija pošalju najkreativnije fotografije ili dizajnersko rešenje: prvo, drugo i treće mesto.

Nagrade

I mesto osvaja: grafičku tablu za crtanje Wackom ONE 13 Pen Display
II mesto osvaja: brendirani mini frizider sa Guarana original prozvodima
III mesto osvaja: 3 artikla sa Guarana online shop-a po izboru

Imena dobitnika biće objavljena na Guarana No Sleep Facebook stranici i na guarananosleep Instagram stranici u roku od 24h od odabira dobitnika. Dobitnik je u obavezi da u roku od 96 časova od trenutka obaveštenja (objave na stranici) slanjem poruke u inbox potvrdi da je obavešten o nagradi i da nagradu prihvata. Ukoliko se dobitnici ne jave u predviđenom roku, nagrada će se ponuditi drugom učesniku konkursa. Prilikom prihvatanja nagrade, od dobitnika se očekuje da organizatoru obavezno dostavi i sledeće podatke: 1. Ime i prezime 2. Adresa stanovanja 3. Opština stanovanja 4. Kontakt telefon.

Jedan Učesnik može osvojiti najviše jednu nagradu tokom celog Konkursa. Učesnik nema pravo da zahteva drugačiju nagradu od one koja je ovde navedena. Nagrada nije zamenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade od strane Učesnika prestaju sve obaveze Organizatora prema njemu.

Član 7.
Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na poslatoj fotografiji. Učesnik garantuje da sa poslatom fotografijom ne povređuju autorska i druga prava treće strane.
Ukoliko dođe do kršenja prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik.
Učestvovanjem na Konkursu, Učesnik kao autor fotografije bezuslovno prenosi na Organizatora isključivo pravo korišćenja u promotivne svrhe brenda Guarana, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno i bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je dobitnik Konkursa.

Učesnik daje saglasnost Organizatoru da na osnovu svog prava korišćenja autorskih prava iz ovog člana to pravo prenese na treća lica u istom obimu.

Organizator može sa dobitnikom prvog mesta na Konkursu zaključiti poseban ugovor kojim će regulisati prenos prava intelektualne svojine u skladu sa odredbama člana 7 ovih Pravila.

Ukoliko Organizator bude zaključivao ugovor sa dobitnikom prvog mesta na Konkursu, dobitnik stiče pravo na autorsku naknadu u iznosu od neto 50 EUR.

Radi izbegavanje svake sumnje, svi dobitnici na Konkursu su saglasni i pristaju da organizator deli fotografije ili dizajnersko rešenje na svojim društvenim mrežama.

Član 8.
Organizator će pregledati sve poslate fotografije te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje učesnika ako:
• Učesnik prekrši Pravila;
• Učesnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netačne lične podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
• Je takva fotografija već prethodno prijavljena na Konkursu;
• Prijavljena fotografija se ne pridržava teme Konkursa;
• Prijavljena fotografija nije autorsko delo Učesnika koji prijavljuje,
• Učesnik se koristi lažnim profilom za prijavu fotografije,
• Prijavljena fotografija ima uvredljiv ili vulgaran sadržaj, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom

Član 9.
Učešćem u Konkursu, Učesnik pristaje i saglasan je da se svi lični podaci koje daje prikupe, sačuvaju, obrađuju i koriste isključivo za vreme trajanja i u svrhu sprovođenja Konkursa. Učesnik pristaje da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi njegovo ime i prezime u digitalnim (web) medijima bez ograničenja i bez dodatne posebne saglasnosti Učesnika ili naknade. Učesnik je slobodan u svakom trenutku da uskratiti svoju saglasnost vezanu uz prikupljanje, korišćenje i obradu ličnih podataka slanjem takvog maila na оffice@knjaz.co.rs i prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnosti učestvovanja u Konkursu. Svi takvi podaci mogu se koristiti i prenositi samo u meri koja je određena svrhom ovog Konkursa i u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka. Organizator će preduzeti sve potrebne korake da zaštiti lične podatke u skladu s važećom regulativom.

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontaktne podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontaktne podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiće se u skladu s odredbom člana 6 Pravila.

Učesnik koji je dobitnik pristaje da Organizator objavi njegove dostavljene podatke bez njegove dalje saglasnosti i radi ispunjenja svrhe Konkursa.

Nakon završetka Konkursa, podaci o učesnicima će biti izbrisani u roku od 30 dana od završetka Konkursa.

Član 10.
Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze iz Pravila.

Organizator zadržava pravo promene Pravila, o čemu će svi Učesnici biti blagovremeno obavešteni objavom na Guarana No Sleep Facebook stranici ili guarananosleep Instagram stranici.

Učesnici mogu sva pitanja u vezi konkursa, kao i primedbe da proslede u inbox Guarana No Sleep Facebook stranici ili guarananosleep Instagram stranici.

Ukoliko se eventualni spor ne reši mirnim putem, u slučaju sudskog spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Osnovni sud u Beogradu.

#GUARANANOSLEEP#GUARANANOSLEEP